lu.se

Forskning

Att verka för ökad jämlikhet är ett viktigt mål för vår forskning. Vi benämner forskningen ”rehabiliteringsteknik och design”, utgår från den berördas perspektiv och bedriver forskningen i den livssituation personen befinner sig – vi brukar säga att forskningen handlar om människa, teknologi, pedagogik och design i ett samhälle för alla.

I vår forskning adresseras FN:s globala mål om minskad ojämlikhet som betonar vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför: ”...ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.” Från Agenda 2030:s definition av mål 10 - Minskad ojämlikhet

Samskapande är ett centralt begrepp för vår forskning – att den växer fram över ämnesgränser och tillsammans med människorna som tar del av forskningen. I samskapandet utvecklas ny teknik och nya designkoncept med målsättningen att alla människor ska kunna delta i och bidra till samhället.

Ett aktuellt forskningsområde är universell utformning som handlar om att designa ett samhälle för alla. Universell utformning har vuxit fram inom arkitektur och design som en strävan att nå alla människor oavsett förutsättningar. Forskningen knyter an till FN:s globala mål 11 – Hållbara städer och samhällen och mål 4 – God utbildning med frågeställningar som exempelvis ”För vem designas staden?”, ”Hur kan universell utformning bidra till hållbar stadsbyggnad?”, "Alternativ kommunikation – hur funkar det?" och "Hur gör vi utbildning för alla?".

Forskning i fokus

Tidigare forskning

Sedan Certec grundades år 1987 har ett stort antal forskningsprojekt påbörjats, slutförts och dokumenterats. Många inom spridda områden, men alla med samma mål – att skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar. 

Certecs tidigare projekt finns i LUCRIS, Lunds universitets forskningsportal.

Sidansvarig:

Globala målen vid Designvetenskaper, LTH

Certec är en avdelning vid Institutionen för designvetenskaper. Forskningen vid Designvetenskaper utgår från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För verksamheten handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Arbetet med globala målen - på Designvetenskapers webbplats