lu.se

Akademisk hederlighet i universitetsstudier

Följande information är relevanta utdrag ur Studiehandboken vid LTH, kapitlet Gemensamma föreskrifter och information.

  • Undervisning bedrivs genom föreläsningar, lektioner, övningar,laborationer, fältövningar m.m. Deltagande i laborationer är obligatoriskt. Annan obligatoriskundervisning anges i respektive kursplan.
  • Inhämtade kunskaper kontrolleras i examinationen genom tentamina, laborationer, redovisningar, projektarbeten och andra inlämningsuppgifter samt examensarbeten enligt bestämmelser i utbildnings- och kursplanerna.
  • Undervisnings- och tentamensschema publiceras på nätet. Föreläsningar och övningar börjar alltid med ”kvart” (15 minuter efter utsatt tid). Tentamina börjar däremot alltid på utsatt tid.
  • Inlämningsuppgifter skall fullgöras individuellt om det inte särskilt anges att de skall fullgöras i grupp.
  • Vid arbete i grupp bestämmer ansvarig lärare om gruppindelningen och ändringar av denna. Arbetet skall utföras av dem som ingår i gruppen.
  • Det är tillåtet att diskutera uppgifterna och tolkningen av dessa med utomstående på ett allmänt plan men inte att få hjälp med de konkreta lösningarna.
  • Det är inte tillåtet att kopiera annans eller annan grupps lösningar helt eller delvis. Det är inte heller tillåtet att kopiera från exempelvis litteratur eller Internet. Vid citat skall källan tydligt anges.
  • Väsentlig hjälp, av annan än lärare på kursen, för att genomföra en uppgift skall redovisas i redogörelsen eller på annat tydligt sätt. Detsamma gäller om man använt någon annan form av hjälpmedel som läraren inte kan förutsättas känna till.
Sidansvarig: