lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Linnéa Eklöf

Mitt namn är Linnéa Eklöf och jag är arbetsterapeut på Aleris psykiatri och, sedan hösten 2011, doktorand på Certec. Jag har en bakgrund som pedagog i förskola och skola, men arbetar sedan snart 20 år tillbaka som arbetsterapeut inom vuxenpsykiatrin i Stockholm.

Under mitt arbetsliv har jag mött många som lever med neuropsykiatriska diagnoser och sett dem kämpa hårt för att hantera sin vardag, förverkliga sin drömmar och leva upp till sina egna och andras förväntningar. Jag har också, på nära håll, fått erfara hur svårt det kan bli när omgivningen saknar kunskap om de svårigheter ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser kan medföra, när stödinsatser uteblir eller inte svarar upp mot den berördas behov. Konsekvensen av uteblivet eller felriktat stöd blir en stor förlust för både individen-, anhöriga- men ffa för samhället i stort.

Mitt forskningsprojekt går under namnet “Design av teknisk och mänsklig assistans i vardagen för vuxna med ADHD”.

Forskningen utgår från den berörda människans perspektiv och den livssituation personen befinner sig i. Syftet med projektet är att försöka bidra med ny kunskap kring hur man kan designa “användvärt” stöd som ökar personens möjligheter att dra nytta av sina styrkor och kompensera för svårigheter kopplade till diagnosen.

Några ledande forskningsfrågor har varit: Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till när man utformar stödinsatser i vardagen för vuxna med ADHD? Vilka strategier använder sig personer med ADHD av i sin vardag - och vad är det som hindrar eller möjliggör aktivitetsutförande? Hur och varför fungerar vissa typer av tankestöd, hjälpmedel eller mänsklig assistans bättre än andra?

Mina pågående studier:

I min första studie fick jag chansen att följa tre vuxna med ADHD i deras vardag. Jag var med när personerna utförde sina vardagliga aktiviteter i olika miljöer - hemma, på jobbet och ute i samhället. Genom deltagande observationer fick jag syn på några de strategier som deltagarna använde för att göra sin vardag mer hanterbar, och våra samtal genererade information kring faktorer som påverkat dem under livet.

Min andra studie bygger på forskning där jag och mina forskningskollegor intervjuat personer som lever med olika typer av funktionsnedsättningar, bl.a. ADHD. Studiens syfte är att utveckla kunskapen kring hur teknisk- och mänsklig assistans kan samverka och integreras för att öka känslan av delaktighet och upplevd självständighet i vardagen. Intervjuerna genererade data kring hur teknisk och mänsklig assistans användes i praktiken samt hur förskrivning- och behovsbedömning av hjälpmedel fungerade för de berörda personerna.

Sidansvarig:

Kontakt

Linnéa Eklöf
leg arbetsterapeut, doktorand

» Utvalda publikationer:
Co-Exploring Everyday Life of Adults with ADHD, i Lunds universitets forskningsportal

» Curriculum Vitae (word-dokument, 1.3 MB)

Intresseområden
ADHD/Autism, Arbetsterapi, psykopedagogik, tydliggörande pedagogik, teknisk och mänsklig assistans, användvärd design, kognitiva hjälpmedel och tankestöd