lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Emil Erdtman

Som ”industridoktorand” har jag min tjänst på Funktionsrätt Sverige i Sundbyberg. Där jobbar jag i projektet Rätt från början (2019-22) som liksom avhandlingsämnet handlar om universell utformning. Enligt Allmän kommentar nr 2 till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige förbundit sig att följa, ska allt nytt som skapas i samhället utgå från principen om universell utformning. Detta finns numera inskrivet i Sveriges funktionshinderpolitik, politiken för gestaltad livsmiljö (arkitektur osv), i upphandlingsstrategin och hos flera stora forskningsfinansiärer.

Universell utformning bygger även på att berörda parter (t ex personer med funktionsnedsättning) involveras i utformningsprocesserna. Sådana behövs inom Rätt från börjans tre arbetsområden bostad, arbete och utbildning, men även på andra samhällsområden. Så hur gör vi då? Jag hoppas att mitt avhandlingsarbete kan bidra till ökad användbar kunskap om hur processer för universell utformning kan gå till. Min bakgrund finns inom svensk funktionsrättsrörelse med jobb på bl a Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute. Jag har journalist- och folkhögskollärarexamen, samt examina i religionsvetenskap och socialantropologi.

Sidansvarig:

Emil Erdtman
Doktorand
070-493 30 26