lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Emil Erdtman

Mitt avhandlingsarbete handlar om förändringsprocesser för universell utformning. Begreppet definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ska enligt denna vara en designprincip där berörda människor (inklusive personer med funktionsnedsättning) involveras i allt nytt som skapas. Universell utformning ingår i den svenska funktionshinderpolitiken, politiken för gestaltad livsmiljö, upphandling mm. Kommuner och regioner använder sig alltmer av universell utformning som utgångspunkt, krav eller inspiration.

Genom intervjuer, workshoppar och deltagande observation i pågående processer för exempelvis offentliga miljöer tar jag reda på hur universell utformning genomförs och tar sig uttryck i praktiken. Min forskarutbildning har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och Certec, som åren 2019 till 2021 drev projektet Rätt från början.

Jag har tidigare arbetat med flera intressepolitiska områden inom Funktionsrätt Sverige och som projektledare för ett antidiskrimineringsprojekt på Independent Living Institute samt med forskning och utveckling på FOU nu inom Region Stockholm. Jag har journalist- och folkhögskollärarexamen, samt examina i religionsvetenskap och socialantropologi. Jag sysslar även med konst och poesi. Min förhoppning är att avhandlingen ska ge användbar kunskap om hur processer för universell utformning kan utformas i och för olika sammanhang.

Sidansvarig: