lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier 2019

(Listan med seminarier kommer att fyllas på efter hand som vi får in texter från föredragshållarna)

Rätt från början – ett projekt om universell utformning

Kan samskapande och universell utformning bidra till att skapa hållbara och inkluderande bostäder, skolmiljöer och arbetsplatser? Det undersöker Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec i projektet Rätt från början. Victoria Smedman berättar om projektet. Emil Erdtman, doktorand på Certec och del av projektet berättar om sin forskning.

Emil Erdtman, Funktionsrätt Sverige/Certec
Per-Olof Hedvall, Certec

Rolig fysisk aktivitet

I detta seminarium presenterar vi ett nytt projekt, GameA, där kommer vi ta fram aktivitets-spel i form av en app med tillbehör. Spelen kommer att vara särskilt utformade för barn med rörelsehinder som Cerebral Pares (CP) eller ryggmärgsbråck (MMC). Målet med aktivitets-spelen är att uppmuntra till och underlätta fysisk aktivitet och de ska vara anpassad till behoven hos vår målgrupp, samtidigt som de är inkluderande.

Charlotte Magnusson och Kirre Rassmus-Gröhn, Certec

Inlevelse ger insikt – virtuella inlevelseövningar om dolda funktionsnedsättningar på arbetet

Projektet som ska ta fram virtuella inlevelseövningar med Virtual Reality-filmer har fått fortsatt finansiering. I projektet ska några VR-filmer och kompletterande utbildningsmaterial tas fram. Syftet är att skapa en ökad förståelse på arbetsplatser för hur personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar bäst kommer till sin rätt. För att få en ökad spridning av filmerna deltar nu även Arbetsförmedlingen och Stiftelsen Activa. Vi kopplar filmerna både till arbetslivsinriktad rehabilitering och fristående utbildningar till medarbetare på arbetsplatsen, ledning och HR-ansvariga.

På seminariet presenterar vi resultatet från nya workshoppar om vilka situationer filmerna ska innehålla för att skapa bra diskussioner på arbetsplatserna.

Håkan Eftring, Certec

Bättre balans efter stroke?

I projekten STARR och ActivAbles har vi utvecklat teknik avsedd att uppmuntra till gång- och balansträning. På detta seminarium presenterar vi resultaten av vår teknikutveckling tillsammans med resultaten från slututvärderingen.

Charlotte Magnusson och Kirre Rassmus-Gröhn, Certec

Mitt liv, mina ord – att kunna säga det man vill med sitt samtalshjälpmedel

Ordförrådet utvecklas hela livet, men för den som använder samtalshjälpmedel kan det många gånger vara svårt att få hjälpmedlen att innehålla alla de ord och uttryck som behövs. Många är också beroende av personer i omgivningen för att göra de önskade anpassningarna. I projektet Mitt liv, mina ord, som stöds av Arvsfonden, vill vi att ungdomar och vuxna som använder högteknologisk AKK ska kunna spela en aktiv roll vid anpassning och utveckling av sina hjälpmedel. Vi vill bland annat utveckla nya metoder och ett studiematerial som kan användas vid utbildning av assistenter. Vi kommer att berätta mer om detta och om vad våra medarbetare som själva använder AKK har att säga om detta. I väntan på seminariet kan du läsa mer om projektet på https://mittliv-minaord.se.

Håkan Larsson, Philip Fransson, Föreningen Furuboda
Bitte Rydeman, Certec

Vem bygger vi för? Om kategoriseringar och universell utformning i plan och byggprocessen

Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare på Stadsbyggnadskontoret i Lund är under 2019 och 2020 industridoktorand på Certec. Forskningsarbetet inriktas på hur kategoriseringar idag framträder i plan och byggprocesser, och ifall universell utformning som koncept kan bidra till förändrade synsätt kring hur det vi bygger idag kan möta alla användares behov och förutsättningar.

Lilian Müller, Certec

Kategorisering som stödjer implementeringen av Universell utformning

Sverige håller just nu på att göra Universell utformning till den huvudprincip som allt nytt som skapas i samhället ska följa. Införandet av Universell utformning skapar en spänning mellan två olika sätt att tänka och kategorisera: en inkluderande, jämlik tillgänglighet som är till för alla kan inte ha skyltar med rullstolar på sig.

Kategorisering som stödjer implementeringen av Universell utformning i Sverige är ett projekt som Certec driver i samverkan med Göteborgs universitet under åren 2019-2020, med stöd från Vinnova. Med det här projektet vill vi öka vår kunskap om hur kategoriseringar går till, hur de skapar ojämlikhet, hur människor använder alternativa kategoriseringar för att istället uppmärksamma ojämlikheter och motverka diskriminering, samt hur det går att skapa kategoriseringar som inte leder till ojämlikhet och stigmatisering.

Lilian Müller, Certec
Per-Olof Hedvall, Certec

CISCOS

CISCOS är namnet på ett treårigt EU-projekt där Certec deltar tillsammans med Lunds kommun i ett samarbete med universitet, tjänsteleverantörer, kommuner och funktionsrättsorganisationer från nio olika EU-länder.

Projektet handlar om hur man kan gå tillväga för att implementera FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när det gäller service och tjänster till medborgarna. I många avseenden innebär FN konventionen ett paradigmskifte där många aktörer i samhället behöver ändra strategier och metoder för att säkerställa ett inkluderande synsätt och de rättigheter som FN-konventionen innebär. I projektet utvecklas ett sektorsövergripande utbildningskoncept för kompetensutveckling i dessa frågor för tjänsteleverantörer, lokala beslutsfattare och studerande på universitetsnivå.

Anne Jüriado Kammenhed, Lunds kommun
Lilan Müller och Bitte Rydeman, Certec

Multisensorik och musikteknik för att skapa motivation och samspel

Eldorado är ett aktivitets-, kunskaps- och kulturcenter för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. På Eldorado använder vi använder multisensoriska miljöer, musik och teknik för att motivera till delaktighet och samspel. Under 2018-2019 har vi byggt upp ”det nya Eldoradot” i nya lokaler. Här har vi fått möjlighet att på nytt utforska hur vi kan utnyttja teknikens och musikens möjligheter i våra miljöer.  Under workshopen kommer vi att ge exempel på såväl praktiska lösningar i våra multisensoriska miljöer samt hur du kan använda musik och teknik som medel för kommunikation och samspel.

Kursledare: Musikhandledare David Wirzén och Stefan Eklund, Eldorado Resurs

Max antal deltagare: 25 personer. (Deltagarna kommer placeras i en ring)

Presentation av enkätresultatet om sinnesstimulerande miljöer i de nordiska och baltiska länderna

I SPEDUCULT-projektet, ett samarbetsprojekt mellan länder i Norden och Baltikum, har vi under året skickat ut en enkät om sinnesstimulerande miljöer (MSE Multisensory Environments).  Våra viktigaste intressen har varit hur mycket sinnesrum används, hur det lärs ut och praktiseras på nationell och nordisk-baltisk nivå. Vi har också frågat efter vilken typ av teknik och praktisk utrustning som används och slutligen vilken typ av nätverk finns i de olika länderna. 
Under presentation kommer vi att berätta om våra slutsatser kring enkäten.

Maria Olsson, Eldorado Resurs
Carina Rådenmark, Eldorado Resurs

Det gör ont! Om kvinnor, män och bemötande.

Att leva med långvarig smärta kan innebära stora svårigheter för den enskilde individen, inte bara fysiskt utan även ekonomiskt, socialt och emotionellt. Till skillnad från andra funktionshinder syns inte smärta vilket påverkar mötet mellan vårdgivare och patient. Ungefär sjuttio procent av alla smärtpatienter är kvinnor och historiskt har det förkommit nedlåtande attityder gentemot kvinnor med långvariga smärtproblem. Stina Melander, lektor i statsvetenskap vid Lunds universitet, berättar i den här föreläsning om sin forskning kring hur kvinnor och män med långvarig smärta hanterar sin situation och hur de blir bemötta av vården.

Stina Melander,  Statsvetenskapliga instituitionen, Lunds universitet

Motion på egna villkor 

Många med synnedsättning vill kunna röra sig fritt, motionera på egna villkor, spontant när andan faller på. Det tog vi som utgångspunkt för Projekt Vision & Motion och den app vi utvecklar, att ge ökade förutsättningar och möjligheter till ett friare liv och spontanare sätt att få ökad motion i vardagen.

Vi hoppas kunna bryta den ohälsa som finns för många, både de med en synnedsättning men även för personer med andra former av funktionsnedsättningar, då just den spontana möjligheten till rörelse ­ofta är beroende av att det finns ledsagare, personliga assistenter och boendestöd för att kunna genomföras.

Och kanske regnar det den dagen då detta ska bli av…

Vi presenterar projektet, bakgrund  och resultatet av arbetet med att ta fram en app.

Projektledare Denise Cresso Nydén, MIS - Motion och Idrott för Synskadade, Göteborg 

Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Mona Pihl från Nationellt kompetenscentrum anhöriga berättar om det pågående projektet kring koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Just nu deltar sex kommuner/stadsdelsförvaltningar i Sverige i detta nationella projekt som syftar till att få samlad kunskap och evidens om hur koordinatorsfunktionen fungerar under svenska förhållanden samt vilka faktorer som påverkar effekten av koordinatorstödet.

Projektet har sin utgångspunkt i det kunskpasstöd som Socialstyrelsen presenterade hösten 2017 som handlar om Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.

Mona Pihl, Möjliggörare/praktiker, Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nya funktioner i appen Widgit Go SE

Presentation av den nya kostnadsfria uppdateringen av appen Widgit Go SE, som erbjuder ett större ordförråd samt färdiga och anpassningsbara Teman.

Karin Ahrén, Symbolbruket / Hargdata

Grid 3 - Kommunikation för alla

Presentation av kommunikationsmjukvaran Grid 3, dess funktioner och styrkor. Vi kommer prata om vilka färdiga anpassningar som passar olika användare. Och hur använder man använder Meddelandebank och möjligheten att skapa sig en egen talsyntes via my-own-voice.

Jesper Persson, Picomed AB

Neurofeedback

Presentation av metoden neurofeedback, ibland även kallad EEG-biofeedback. En typ av "hjärnvågsträning" där du lär din hjärna att självreglera. Behandlingen kan ses som ett alternativ eller komplement till övrig behandling vid ADHD, Tourette syndrom, PTSD mm. Sedan 2009 arbetar Gunilla Radu med metoden vid Nordic Center of Neurofeedback AB, (f.d.Tränahjärnan&klaraskolan AB) i Malmö. Hon tar emot både barn och vuxna, samt arrangerar kurser och utbildar medicinsk personal i metoden.  Denna spännande behandling utvärderas nu bl.a. vid Karolinska Institutet i Stockholms KIND-enhet som fokuserar kring neuropsykiatri.

Gunilla Radu, Nordic center of Neurofeedback AB

Styr din iPad/iPhone med datormus, joystick, trackball eller munnen

Fram tills nu har det varit omständligt att hantera en iPad eller iPhone utan touch. Funktionsverket introducerar nu en helt ny teknik som gör det möjligt att istället styra iPad och iPhone med hjälp av en vanlig mus, joystick, trackball eller munstyrning.

Mikael Backlund, Funktionsverket AB

Inkluderingskompetens vid adhd & autism

Beskrivning: Hur får vi en fungerande skolgång för elever med autism och adhd? Lär känna några av de 50 nedsatta funktionerna och hur skolan med rätt stöd kan tillföra funktion som kompenserar för funktionsnedsättningen.

Linda Jessica Jensen, Be My Rails Publishing

Cyberhjärta - träning med ny teknik

Även i år finns föreningen Funkibator med som utställare och presenterar projektet Cyberhjärta. Med hjälp av dagens standard inom digitala verktyg så har nya dörrar öppnats för att utöka möjligheterna till aktivitet och rörelse. TV- och datorspel, appar, prylar och Virtual Reality är verktyg som vi använder i vårt arbete, men vi försöker tänka utanför ramen för hur man kan använda dessa. Från presentationer på flera håll i landet till fysioterapi och lägerverksamhet i våra lokaler - vi vill skapa nya tankesätt för yrkesverksamma inom vård och omsorg med feedback direkt från målgrupperna. I fokus för projektet är barn- och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.

Jesper Petersson, Cyberhjärta / Funkibator 

Sju nycklar till livslångt lärande

Det är inte så länge sedan som personer med olika funktionsnedsättningar ansågs vara helt omöjliga att lära sig något. Det var bortkastad tid att ens försöka. 

Idag finns en mycket detaljerad läroplan även inom särskolan med tydliga kunskapsmål som ska uppfyllas. Även om inte alla elever kan ta till sig allt, ska de åtminstone erbjudas kunskapen. Vi har glädjande nog fler läskunniga med kognitiva funktionsnedsättningar nu än någonsin förut i mänsklighetens historia. 

Ovanpå detta har medicinska framsteg gjort att livslängden ökat markant för personer med funktionsnedsättningar.

Detta sammantaget innebär att yrkesrollen inom omsorgen måste förändras. Personalen som arbetar inom omsorgen måste numera se på sina boende och brukare ur ett livslångt helhetsperspektiv, där lärande kommer att ingå som en viktig beståndsdel hela vägen. Vi behöver personal som har goda kunskaper inom både vård, omsorg och bemötande men som även har kunskaper inom specialpedagogik för att säkerställa att man inte tappar de kunskaper och förmågor som skolan lärt ut. De måste istället bygga vidare på det som finns och ge fler möjligheter till personlig utveckling framåt.

I de sju nycklarna har jag samlat den senaste vetenskapen tillsammans med väl beprövad erfarenhet för att nå de bästa förutsättningarna för att arbeta med livslångt lärande.   

Ann Gomér, Bona Signum AB

Inomhusnavigering för alla - Hur svårt kan det vara?

Navigeringssystemet Kwenda ger dig användbar information om det du har framför dig. Det kan vara fakta om ett konstverk, instruktioner om hur du använder den där komplicerade kopiatorn eller kanske en syntolkning av rummet för dig som inte ser, direkt i mobilen och utan att du behöver knappa in varken sökord eller koder.

Kwenda använder sig av mobilens bluetooth för att ta emot information om var den befinner sig i lokalen och visar dig vägen på en karta eller med instruktioner och pilar. Nu håller Kwenda-systemet på att implementeras på på Malmö stadsbibliotek. Deras mål är att göra biblioteket mer tillgängligt för personer med dyslexi och kognitiva svårigheter. Det arbetet kommer vi att berätta om vid det här seminariet.

Karl-Otto Rosenqvist, MAWINGU

Inkluderande undervisning på universitetet

Vad kan det innebära att studera på universitetet när man har en funktionsnedsättning? Vilket stöd finns att få? Hur kan lärare anpassa sin undervisning så att det blir lättare för alla studenter att ta till sig innehållet, redovisa vad de kan och engagera sig i sin utbildning?

Under det här seminariet kommer du att få svar på dessa frågor och också få möjlighet att diskutera dem med föredragshållarna.

Håkan Eftring, Certec, LTH
Carina Argelius och Christina Rowa, Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet
Lotta Åbjörnsson, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU

Smartare wayfinding – för alla 

Hur gör man för att veta vad som finns vid en valyta längs ett ledstråk? Vad säger skylten uppe i taket som är svår att läsa eller uppfatta? Hur hittar jag runt en motionsslinga?
Vi diskuterar hur man med olika funktionsvariationer kan ha nytta av ett taktilt ledstråk med ett digitalt kompletterande talande ledstråk.

Anette Andersson och Ulrik Bergvall, Matting AB

Stroke och cykling – en frihetsresa

Allan Hedlund, Ordförande i Strokeföreningen Malmö, berättar allmänt om stroke och dess konsekvenser och i synnerhet om sina egna, personliga erfarenheter.

Han har stort fokus på hur cyklingen förändrat och berikat hans liv och vilken betydelse modern teknik haft i denna process.

Allan Hedlund, Strokeföreningen Malmö

Digitala verktyg som stöd i vardagen

Dagens moderna teknik ger många möjligheter till självständighet och en ökad livskvalitet. Med hjälp av våra hjälpmedel kan personal, boende och anhöriga på olika verksamheter se vad som är planerat under dagen. Vi har även hjälpmedel som gör det möjligt att styra mobiltelefonens appar samt själv kunna styra saker som att t.ex. tända och släcka lampor, titta på TV och lyssna på musik. Här tittar vi på våra senaste hjälpmedel inom kognition och omgivningskontroll hur de kan användas i vardagen.

Peter Jinert, Abilia

Mat med flera mål

Deltagarna bakom Sveriges bästa kokbok i "välgörenhet" berättar om sitt arbete. Vi vill dela med oss av vad "våga" innebär för oss, allt från uteköket, Bokmässan i Göteborg och inte minst, vår resa till Macau. Med matlagning som redskap lär vi oss mer, växer som människor och tänjer våra gränser

Sesam Daglig verksamhet, Lunds kommun

Tobiidynavox Din kommunikationspartner - hela vägen

Presentation om helheten med Tobii Dynavox. Varför ska man välja Tobii Dynavox som kommunikatinspartner? Vi kommer att visa det senaste inom kommunikationshjälpmedel, våra hårdvaror och mjukvaror. Vi kommer också att berätta om stöd i form av hjälp-appar, utbildningar och kunnig support.

Stefan Wångsten, Tobii Dynavox AB

Hörapparater för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/ dövblindhet

Behov, problem och möjligheter!

Karin Jönsson och Jenny Widmark, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Sidansvarig: