lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier 2014

Här hittar du en översikt över seminarierna med tider och salar

 

 

Tydliggörande pedagogik
Louise Dahlström, Nimbus Resurscentrum
På Attendo Nimbus Resurscenter har man arbetat med tydliggörande pedagogik sedan 1992. I kontakt med TEACCH Autism Program har man utbildat personal i och erbjudit brukare det som i Sverige kallas Tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Med hjälp av tydliggörande pedagogik kan vi kompensera för svårigheter att strukturera och planera sin tillvaro, med tidsuppfattning, socialt samspel och i många andra områden. Nimbus Resurscenter berättar om och visar bilder på hur det kan se ut när vi tydliggör det som inte syns.

SÖK - ett kunskapscentrum kring AKK
Ida Andersson
Information om SÖK:s verksamhet, uppdrag och litteratur.

Användning av elrullstol och elskoter:delaktighet och tillgänglighet
Cecilia Pettersson, CASE, LU
Att kunna vara delaktig i samhället är en rättighet för alla och för att kunna vara delaktig krävs det att man kan förflytta sig. 

Mobilitet är viktigt för att kunna förflytta sig i bostaden och i samhället i stort. Mobilitet gör det också möjligt att vara delaktig i olika aktiviteter som till exempel sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter. Den åldrande befolkningen ökar och eftersom förflyttningssvårigheter ökar med stigande ålder så ökar även antalet förflyttningshjälpmedel som elrullstolar och elskotrar. Ett ökat antal elrullstolar/elskotrar medför i sin tur ökade kostnader för samhället. Det är därför viktigt att elrullstol och elskoter kan användas till det som de är avsedda att göra, dvs. att underlätta förflyttning men även att göra det möjligt att klara vardagliga aktiviteter.

Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande och delaktighet. För att kunna leva ett aktivt liv och kunna vara delaktig så är tillgänglighet är en förutsättning. Eftersom många personer är helt beroende av sitt hjälpmedel så är det viktigt med kunskap om specifika hjälpmedel som elrullstol och elskoter. Vad gäller tillgänglighet i bostaden så är kunskapen bristfällig och särskilt när det gäller bedömningar gjorda med professionella instrument.
Flera olika användargrupper ingår i mitt avhandlingsarbete, både personer som inte använt elrullstol eller elskoter tidigare men också de som använt dessa hjälpmedel en längre tid samt de som har en ryggmärgskada.

Min avhandling bidrar med kunskap om hur personer som använder elrullstol respektive elskoter upplever tillgänglighet och hur man hanterar eventuella problem. Avhandlingen bidrar också med viktiga aspekter att beakta vid förskrivning av elrullstol och elskoter.

NavMem – när det är svårt att hitta hem igen
Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec
I projektet NavMem är målet att ta fram ett hjälpmedel som assisterar personer som har svårt att hitta och därför inte vågar gå ut och göra ärenden eller träffa vänner. På seminariet presenteras hjälpmedlen som de ser ut nu mitt i utvecklingsfasen, samt resultat från provanvändningar. Dessutom kan man testa hitta-hem-hjälpmedlen under utställningen och även ladda ner om man har en Android-telefon.

Redskapsboden - från FN-konvention till vardagsverklighet
Susanne Svensson, HSO Skåne
Hur ska vi kunna göra FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till ett aktivt och levande dokument i våra verksamheter och vår vardag? Susanne Svensson, HSO Skåne, berättar om metodprojektet Redskapsboden och varför de mänskliga rättigheterna är en självklart ingång till arbete för att  öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

Sinnesstimulerande hjälpmedel - vad och varför?
Komikapp
Tänkte prata om "Sinnesstimulerande hjälpmedel - vad och varför?" där jag berättar om våra sinnen och hur de påverkar vår utveckling och vår förmåga att fungera i vardagen. Kommer också berätta hur olika hjälpmedel kan underlätta för personer som har svårt att tolka och bearbeta sinnesintryck och därför inte fungerar så bra eller mår så bra.

Fysisk aktivitet för barn med grava funktionsnedsättningar - finns det?
Jump & Joy
Vi har utvecklat två produkter, Hoppolek och Movego, där barnen på eget initiativ kan göra glädjeskutt och andra förflyttningar! Vår utgångspunkt är att barn vill röra sig, de vill ha roligt och de vill påverka själva.

TeMA - Teknisk och Mänsklig Assistans
Hanna Egard, MAH & Bitte Rydeman, Certec
Traditionellt skiljer samhället på teknisk och mänsklig, personlig assistans. Men, när en människa vill göra något är det däremot ofta kombinationen av de två som avgör hennes möjligheter. Vi vill berätta om ett projekt kallat TeMA, som Certec bedriver tillsammans med RTP och Malmö Högskola. Det är inriktat på hur kombinationen av teknisk och mänsklig assistans ska bli så användvärd och effektiv som möjligt – både på individnivå och på samhällsnivå. I projektet har vi intervjuat personer som själva använder sig av både teknisk och mänsklig assistans, men också handläggare och andra som har som yrke att arbeta med dessa frågor. Vi kommer att berätta om vad intervjuerna har visat, men vill också gärna ha en dialog med er som kommer till seminariet.

Kognitiv tillgänglighet till digital kommunikation
Stefan Johansson, Funka Nu
Jag pratar om två projekt jag jobbar i som handlar om kognitiv tillgänglighet till digital kommunikation. I projekten arbetar personer med egna diagnoser tillsammans med experter och forskare inom området för att identifiera problem och svårigheter och hur dessa skulle kunna lösas. Med i arbetet finns personer som har psykiska diagnoser, dyslexi, autism, asperger, adhd och utvecklingsstörning.
Dels tänkte jag berätta lite om vad det är för svårigheter och problem som då kommer fram och dels vill jag berätta lite om hur vi arbetar.

Serviceroboten HOBBIT provanvänds i äldre personers hem
Håkan Eftring, Certec
EU-projektet HOBBIT är i sin slutfas. Version två av robotprototypen har tagits fram och provanvändningen har just börjat (i september 2014) i äldre personers hem i Sverige, Österrike och Grekland. 24 personer, varav 8 i Sverige, 75 år och äldre kommer att provanvända den mobila roboten med griparm under tre veckor var till februari 2015 och ge sina synpunkter och upplevelser. Under seminariet berättar jag om vad HOBBIT kan göra och några praktiska begränsningar som kan finnas i olika hem. Syftet med HOBBIT är att man ska kunna bo kvar längre hemma genom att minska risken för fallolyckor och öka tryggheten i hemmet. HOBBIT kan ta upp saker från golvet och om den inte har lyckats få någon kontakt med sin användare på tre timmar (dagtid), ringer den upp de närstående, anhöriga eller grannar som användaren har lagt in i HOBBIT’s telefonlista.
www.certec.lth.se/forskning/hobbit/

Certecs människonära forskning
Per-Olof Hedvall, Certec
Certec har funnits i mer än 25 år och åstadkommit många viktiga resultat. Några av Certecs viktigaste utgångspunkter är:

- Certec arbetar med mötet mellan tekniska möjligheter och mänskliga drömmar, önskningar och behov. 
- Certecs verksamhet börjar och slutar i den berörda människans perspektiv.
- Certec verkar för allas rätt att dra nytta av tekniska framsteg och att vara med och påverka utvecklingen av ny teknologi.

Vad innebär utgångspunkterna för Certecs verksamhet? Hur tar de sig uttryck i konkreta projekt, aktiviteter och ny teknik? Jag kommer ägna denna föreläsning åt att berätta hur dessa synsätt och tankar påverkar oss på Certec och det vi gör, med förhoppningen att även du som åhörare ska få nya tankar och inspiration.

Teknisk och mänsklig assistans för vuxna personer med ADHD
Linnéa Eklöf, Certec
ADHD är en diagnos som medför extra utmaningar för den berörda när det gäller att klara av vardagsaktiviteter som personen vill göra eller har ansvar för. Med hjälp av teknik, föremål och miljöanpassningar, ofta i kombination med stöd från människor, kan livet underlättas och bli mer hanterbart. Många gånger är den mänskliga assistansen en förutsättning för att hjälpmedel och stödinsatser ska bli användvärda i personens vardag. 
Vuxna med ADHD har oftast inte problem med att veta vad man bör göra – utan snarare att göra det man redan vet. Därför krävs det att ADHD-specifika styrkor och svårigheter särskilt beaktas då man genomför hjälpmedelsutprovningar, utvecklar teknik eller planerar stödinsatser – så att den berörda personen får det stöd som behövs och skapas förutsättningar att lyckas.
I den här presentationen kommer jag presentera exempel på vardagsutmaningar som vuxna med ADHD ställs inför och strategier som ofta tillämpats för att hantera livet. Med utgångspunkt från resultatet av två kvalitativa studier som jag för närvarande arbetar med kommer jag visa på deltagarnas egna lösningar och diskutera hur professionella, anhöriga och andra kan tänka för att bemöta och stötta de berörda utifrån deras förutsättningar.

Att leva med kognitiva svårigheter respektive hjärnsynskada
Dennis Junge & Frida Samuelsson
Furuboda
Intryck – kan ge uttryck i kaos – Att finna struktur i vardagen
Dennis Junge, idrottsmedarbetare på Furuboda KompetensCenter, berättar om att leva med en CP-skada som innebär både fysiska och kognitiva svårigheter.

CVI - Cerbral Visual Impairment – en synskada i hjärnan
Frida Samuelsson, ambassadör på Furuboda KompetensCenter, berättar om utmaningen att leva med en osynlig  funktionsnedsättning och hur den påverkar hennes liv.

Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande
Christel Nilsson Ringdahl, Kulturcentrum Skåne
Christel Nilsson Ringdahl/utbildad musiklärare med magisterexamen i pedagogik har mångårig erfarenhet av att arbeta konstnärligt och pedagogiskt med barn, unga och vuxna med kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar. Hon är en av initiativtagarna och grundarna till Kulturcentrum Skåne i Lund där hon arbetar som utbildningsledare och musiklärare.
I detta seminarium kommer hon visa exempel och berätta om Kulturcentrum Skånes verksamhet, filosofin kring arbetet och om den väl utarbetade pedagogik där tid för reflektion både för elever och lärare är en självklar del i läroprocesserna.
Hon likställer grundattityden och förhållningssättet för undervisning av alla barn och unga och menar att vår största likhet är vår olikhet och att mötet mellan människor aldrig följer färdiga mallar. 
Hon menar att hos en skicklig pedagog ligger det mycket analys och strategi bakom varje spontant undervisningstillfälle. Metoder och läroprocesser är färskvara som vi ständigt måste vända och vrida på om vi vill lyckas med att i undervisning möta alla barn och unga utifrån deras förutsättningar, önskningar och lust.

Kommunikationsstöd vid flerfunktionsnedsättning
Bitte Rydeman & Héctor Caltenco, Certec
Bitte kommer att berätta om en kunskapsöversikt om kommunikationshjälpmedel för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning som hon är på gång att färdigställa åt Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga). Både hjälpmedel och strategier kommer att presenteras. Fotografier från vardagliga (och speciellt intressanta) aktiviteter är ett värdefullt inslag för många barn och ungdomar. Med anknytning till det kommer Bitte och Héctor också att berätta om några nyheter som rör DIKO. DIKO är en plattform för digitala fotodagböcker på nätet som utvecklades i ett nu avslutat projekt, men där både användning och utveckling fortsatt efter projektets slut.

UUT - utmanande och underhållande träning?
Charlotte Magnusson, Certec
Grundidén i UUT - Utmanande och Underhållande Träning - är att med hjälp av mobil teknik (mobiler, surfplattor, mobila accessoarer som armband eller liknande) skapa underhållande rörelsebaserad spel och lekar. Designen skall vara sådan att personen själv eller tillsammans med anhöriga och/eller personal enkelt skall kunna välja/anpassa/utveckla utformningen av olika spel/lekar så att de passar den miljö och de person(er) som skall delta. En viktig aspekt  i UUT är inklusion – vi vill gärna hitta lekar där olika deltagare kan vara med på sina egna unika villkor.  Vi berättar om vad som hänt i UUT så här långt - vad har hänt och hur ser framtiden ut?

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel i smartphones och surfplattor
Comai AB
Vi presenterar nyheter i våra hjälpmedel Premium Comai och Dialog Comai
Vi lanserar Premium Comai 2.0 och  berättar om alla nyheter och nya funktioner.  Premium Comai är ett smartphonebaserat kognitivt hjälpmedel som ger stöd i vardagen, arbetslivet och skolan. 
Kom och lyssna på vår presentation av  Kommunikationshjälpmedlet Dialog Comai som är en iPadbaserad plattform för närkommunikation mellan användaren och anhörig/vårdare/kommunikatör. Vi berättar om den nya funktionen Dialog Admin.

Neurofeedback
Tränahjärnan & Klaraskolan AB
Neurofeedback är en metod att träna hjärnan att fungera mer effektivt. Vi observerar hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som fästes vid personens huvud och med hjälp av ett videoprogram visar vi informationen tillbaka till personen och belönar hjärnan för att ändra sin egen aktivitet till ett mer passande mönster. Neurofeedback kallas också EEG biofeedback, eftersom det är baserat på elektrisk hjärnaktivitet, EEG. Neurofeedback är träning av hjärnens självreglering, vilket är en nödvändig del av god hjärnfunktion. Exempel på de vanligaste användningsområdena där metoden har visat sig efektiv: ADHD;ADD, migrän, PTSD, stress, tics. Metoden är använd i flera länder.

Tidsmaskinen - en app för (historiska) rundvandringar
Skånes Hembygdsförbund & Do-Fi
Tidsmaskinen har tagits fram som en del i ett forsknings- och utvecklingsprojekt där Certec, Lunds Universitet, och Skånes hembygdsförbund har arbetat tillsammans. Genom företagets Do-Fi:s försorg finns nu möjlighet att skapa egna digitala rundvandringar till appen. I ett enkelt webbverktyg lägger man in text, bild och ljud samt placerar punkter på en karta! Webbverktyget är bekostat av Region Skånes kulturnämnd. Do-Fi och Skånes hembygdsförbund berättar mer om hur Tidsmaskinen kan användas av många, i olika syften.

Alternativa styrsätt för surfplattor
Frölunda Data
Vi kommer att visa hur personer med nedsatt rörelseförmåga kan styra surfplattor t ex IPad med kontakter eller joystick.

MagniLink S - senaste tekniken i användarvänlig design
Low Vision International (LVI)
MagniLink S är marknadens ledande portabla läskamera. Den senaste tekniken skapar en fantastisk bildkvalitet och MagniLink S kan dessutom läsa upp text. LVI utvecklar och producerar produkterna i Växjö. Hör oss berätta om hur vi i teknologisk framkant skapar användarvänliga produkter med prisad design.

Jag Vill… en Windows-app som hjälper användarna att ge uttryck för sin vilja genom att peka på bilder på skärmen
Mats Sjögren & Sara Johansson, Daglig verksarmhet Fröet
Ofta gör vi datorn svårare att använda än den hade behövt vara! Vi visar bl a hur man kan anpassa Windows så att det blir tydligare och lättare för användarna och vi visar möjligheterna med Jag Vill appen.
Jag Vill appen är framtagen av Björn Breidegard på Certec i samverkan med Mats Sjögren och Sara Johansson vid Daglig verksamhet i Malmö. Syftet med Jag Vill är att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att kunna använda en dator självständigt.
Jag Vill appen är ett tomt skal från början och man bygger själv innehållet och funktionerna. Vi kommer att visa exempel på hur det går till i praktiken.

ANCON ASSIST –Visuellt Kassastöd är en kommersiell kassaapparat med unika möjligheter! 
Flexénita, Susanne Barkvik
Ancon Assist har en rad utökade möjligheter förutom alla vanliga funktioner som finns i en kassaapparat. De utökade möjligheterna gör att både användare och verksamheter kan växa utifrån behov. Kassasystemet Ancon används på kommersiell marknad men är också tillgänglig för personer med kognitiva funktionsnedsättningar som arbetar inom Kommun och Landsting, Gymnasiesärskolor, Lönebidragsanställningar med arbetstekniska hjälpmedel, öppna marknaden.

Hjälpmedel som hjälper till med planering och struktur som ger dig självständighet och trygghet!
Abilia
Handi tar nya vägar, nu blir Handi tillgänglig för fler!

Min mening
Linda Björk, ISAAC-Sverige
Vad har AKK-användare för makt över sina liv? Hur väl känner gode män till redskap, metoder och utrustning för att skapa kommunikativa möten där AKK-användarens åsikter bejakas? I Växjö bedrivs just nu ett projekt kring medbestämmande, AKK och godmanskap. I bakgrunden finns en avhandling i Socialt arbete på Linnéuniversitetet: "Erkännande, makt och möten, En studie av inflytande och självbestämmande med LSS" av Lottie Giertz. Projektet är ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och FUB-Växjö. På seminariet beskriver Linda arbetet med projektet och hur samarbetet med överförmyndarnämnden har utmynnat i en utbildning i AKK för gode män.

Sidansvarig: