lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier 2013

Henrik Svarrer Larsen, Certec

Interactive Snoezelen – design processes as part of pedagogical developments
Experiences from the 3 years of the Swedish/Danish SID-project (Sinnlighet, interaktion och delagtighet): Videos of the children in Snoezelen with interactive designs, tell about the children’s role in the design processes, and present some of the possibilities we have seen in using tangible yet digitally interactive design (or as we have called it ‘ting med et væsen’). 
http://sid.desiign.org

 

Håkan Eftring, Certec
Äldre människors synpunkter på en servicerobot i hemmet
EU-projektet HOBBIT handlar om hur en mobil robot med en griparm ska vara för att äldre personer ska vilja använda den i sitt hem. Ca 50 personer över 70 år har provat den första prototypen under våren 2013, varav ca 20 här på LTH. Vi visar videofilmer, berättar om resultaten och hur visar hur nästa prototyp kommer att se ut. Hösten och vintern 2014 kommer den att provanvändas i 6-8 personers hem i Skåne, och lika många i Österrike och Grekland.
www.lu.se/article/robot-i-hemmet-ska-hjalpa-aldre
www.design.lth.se/aktuellt/se_roboten_som_ska_hjalpa_aldre_i_svts_tv_inslag_maj_2013/
www.hobbit-project.eu


Charlotte Magnusson, Certec
NavMem-projektet
NavMem är ett projekt som arbetar med att ta fram en mobil hjälpreda med stöd för navigation för personer som har svårt med att hitta/orientera sig. Projektet vänder sig till ”alla” men har särskilt fokus på personer med lindriga minnesproblem - exempelvis  pga stroke eller lindrig demens. Projektet är på sitt första år, och i detta föredrag berättar vi om var vi är just nu – vi visar skisser och förslag och bjuder in till diskussion med åhörarna.

Kirsten Rassmus-Gröhn & Gustav Knape, Certec
Användning av 3D-skrivare för barn i grundskolan med synnedsättning – 
möjligheter och begränsningar.
En modern 3D-skrivare kan skriva ut plastmodeller av i stort sett vad som helst. Under våren 2013 utförde Gustav Knape ett examensarbete som gick ut på att undersöka om det går att använda 3D-utskrivna modeller i pedagogiskt syfte för barn med synnedsättning. Ett antal modeller relaterat till vikingatiden, rymden, matematik, geografi och kemi togs fram och skrevs ut och anpassades till elevernas vanliga undervisning. Seminariet presenterar resultat från dessa studier, men också tankar om framtida möjligheter.

Bitte Rydeman, Certec
DIKO-projektet
Hur en digital fotodagbok på internet kan stödja delaktighet, minne, läs- och skrivutveckling och berättande. Erfarenheter från det treåriga DIKO-projektet som nu avslutas. I projektet deltog barn och vuxna med utvecklingsstörning och deras familjer, liksom personal från skola och daglig verksamhet. Under seminariet visar vi video från användning av DIKO-dagboken och redovisar de viktigaste resultaten. Vi blickar också mot framtiden.

Björn Breidegard, Certec
Drömmaskiner
En Drömmaskin (baserad på modern datorteknik) hjälper användaren att uppfylla en dröm - att kunna göra något som tidigare varit omöjligt eller svårt, t.ex. att kunna svara Ja och Nej, eller att uttrycka sin vilja genom att trycka på bilder på en pekskärm. Listan på drömmar är näst intill oändlig.

Tack vare att en pekskärmsdator, surfplatta eller mobiltelefon i grunden är en programmerbar dator kan denna anpassas till var och en och därmed uppfylla en dröm. På så sätt kan den bli till stor glädje och hjälp för många människor med funktionsnedsättningar.
www.certec.lth.se/droemmaskiner 
www.certec.lth.se/minimetern
www.vetenskaphalsa.se/drommaskiner-hjalper-funktionshindrade/


Linnéa Eklöf, Certec
Vardagens utmaningar och möjligheter för vuxna med ADHD
- resultat från en deltagande observationsstudie
I min studie har jag följt 3 vuxna med ADHD för att se vilka faktorer som underlättar eller försvårar vardagen. Under  totalt 9 dagar följde jag deltagarna när de utförde olika aktiviteter på jobbet, i skolan, i hemmet , i affären eller på tunnelbanan. Under observationerna blev några av deltagarnas egna lösningar och strategier synliga och vi pratade mycket kring hur funktionsnedsättningen kunde skapa problem eller vara en tillgång. Det framkom också hur deltagarna anpassade miljön runt omkring sig och hur de använde tankestöd och teknik för att kompensera för det som var svårt.  Den här studien är en del av ett större forskningsprojekt som handlar om hur man kan utforma kognitivt stöd i vardagen till vuxna med ADHD.

Per-Olof Hedvall, Certec
TeMA - ett nytt projekt om Teknisk och Mänsklig Assistans
Traditionellt skiljer samhället på teknisk och mänsklig personlig assistans. Men, när en människa vill göra något är det däremot ofta kombinationen av de två som avgör hennes möjligheter. Nu startar Certec tillsammans med RTP och Malmö Högskola ett projekt kallat TeMA. Det är inriktat på hur kombinationen av teknisk och mänsklig assistans ska bli så användvärd och effektiv som möjligt – både på individnivå och på samhällsnivå. Under föreläsningen kommer jag att berätta om TeMA med förhoppning om att få synpunkter från dig och att du ska få med dig nya inspirerande tankar och synsätt från föreläsningen.

 

Lisbeth Nilsson, Arbetsterapi och Gerontologi, Lunds universitet
Köra för att lära
Köra för att Lära™ i elrullstolen Tiro är en metod som utvecklades för barn, unga och vuxna med djupa kognitiva svårigheter. Metoden anpassas individuellt och används för att främja uppmärksamhet, utveckling och lärande hos personer som har kognitiva problem, oavsett orsak, svårighetsgrad, ålder eller fysisk förmåga. Region Skåne har infört metoden på fem av sina Barn- och ungdomshabiliteringar, och i begränsad omfattning tar även Vuxenhabilitering och Öppenvårdsrehabilitering del av dessa resurser.

Jump&Joy
Medicinteknik för lek & glädje

Abilia
Om sina produkter

Acapela Group
Om talsynteser

eFrid & Frölunda Data
Surfplatta anpassad med E-post,  webb, bilder och kalender
Olika styrsätt till surfplatta
                   
                                                                                      

Tränahjärnan & Klaraskolan AB 
Neurofeedback

Katarina Hammar, Lunds kommun
Träffpunkter för seniorer i Lunds kommun
Lunds Kommuns Träffpunkter vänder sig till dig som är senior, förtids- eller sjukpensionär. Träffpunkterna är en öppen verksamhet där det ges möjlighet att delta i många skilda aktiviteter, men också att själv vara med och forma verksamheten. Framförallt ges det tillfälle att träffa människor, många gånger kring ett gemensamt intresse. 
www.lund.se/Medborgare/Omsorg-socialt-stod--hjalp/Aldreomsorg/Traffpunkter-/

Cortex Kunskap & Kompetens
KAT-kittet

Anja Morell & Eva Alenbratt, DAHJM, Region Skåne
Surfplattor och appar för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)
Fem barn/ungdomar med behov av grafisk AKK deltog i ett projekt där deras användning av surfplatta dokumenterades. Surfplattan var privat införskaffad och användes även till annat än AKK. Användningsområden för surfplattan redovisas, för- och nackdelar diskuteras. Möjligheten till förskrivning via projektet ”Friare Val” inom Region Skåne berörs. Föreläsningen riktar sig till personer som har grundläggande kunskap inom AKK-området.

Maria Becker-Gruvstedt, Kulturcentrum Skåne 
Utbildning för alla?
I många år har rätten till utbildning för alla varit en huvudfråga för Kulturcentrum Skåne. Just nu tycker vi att det åter finns starka skäl att lyfta fram vikten av att vår målgrupp - personer med intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar - får tillgång till eftergymnasial utbildning och en självklar ingång till livslångt lärande. Precis som unga vuxna utan funktionshinder. Våra egna erfarenheter från utbildning inom kulturområdet stöder det djupt personliga värdet.  Det gör även internationella exempel på eftergymnasial utbildning och forskning. Vad hindrar en snabbare utveckling i Sverige - vilka samhällsfenomen skapar hinder? Kulturcentrum Skåne reflekterar över 12 års erfarenhet inom utbildning för personer med intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar.

Emma Jönsson, Föreningen Furuboda Theresa Kjellström, DAHJM
Ögonstyrning av dator 
Ögonstyrning öppnar nya möjligheter för personer som har svårt att styra datorn på vanligt sätt, till exempel på grund av muskelsvaghet. Emma Jönsson berättar personligt om vad ögonstyrning betyder för henne. Theresa Kjellström inviger oss i hur det fungerar.

John Säbom, Föreningen Furuboda
Musik - Uttryck och identitet ur ett tillgänglighetsperspektiv
Handfasta tips på hur man säkrast hämmar kreativitet, nyfikenhet och personlig utveckling. Samt diskussion kring hur man möjliggör motsatsen! En musiklärares erfarenheter och reflektioner kring självbild, identitet och musicerande med specialanpassningar. Hur passar det moderna datorbaserade musikskapandet med datorhjälpmedel? Hur kan man assistera kreativt skapande? och finns det någon mening med musik?

Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet
Så arbetar vi i Sverige, Norden och Europa 
Information om hjälpmedel inom kognitionsområdet för personer med schizofreni och liknande psykoser och ett anhörigperspektiv.

Sidansvarig: