lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Att utforma tankestöd i vardagen TFRB20

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, skola, som personlig assistent eller är anhörig och vill utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning/kognitiva funktionsnedsättningar.

Kursansvarig: Fil dr Bitte Rydeman
Kurssekreterare: Lena Leveen
Högskolepoäng: 10 hp
Kurstakt: Tredjedelsfart
Kursperiod: Hösten: 2015-09-01 - 2016-01-17
Undervisningsform: Internetbaserad distans, kursen är helt nätbaserad.
Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera och åtgärda situationer/problem och utbyta tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare än på instuderande av fakta. VG kommer att ges till de studerande som särskilt utmärkt sig för god förmåga att analysera och reflektera över den förvärvade kunskapen samt skriftligt sammanställa material på så sätt att det vittnar om självständigt tänkande i förhållande till kursinnehållet.
Betygsskala: U, G, VG
Ansökningsperiod: 2015-03-16--2015-04-15

Anmäler dig gör du via internet på antagning.se

På http://lth.se/utbildning/frikurs finns information om LTHs fristående kurser.

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet 

Rekommenderade förkunskaper:
Erfarenheter av arbete/nära kontakter med personer som har utvecklingsstörning eller andra kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar.

Förtur:
Erfarenheter av arbete/nära kontakter med personer som har kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar, genom anhörigroll alternativt pågående eller tidigare anställning inom LSS-verksamhet, arbete som personlig assistent, arbete inom (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola eller liknande verksamheter.

Betyg/intyg som styrker ovanstående förturskrav skickas till:
VHS antagningsservice, 833 82 STRÖMSUND

Där skannas dina merithandlingar och hamnar på ditt konto på antagning.se

Om du blir antagen måste du aktivt tacka ja till platsen. Du får via antagning.se ett meddelande om att det finns ett antagningsbesked. Detta måste du besvara för att inte mista din plats.

Datorkrav:
Se http://www.certec.lth.se/utbildning/datorkrav/ 

Syfte:
Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Kunskap och förståelse:
För godkänd kurs skall studenten

·         kunna redogöra för grundläggande principer inom området kognitiv design.

·         kunna redogöra för variationer i utvecklingen av kognitiva förmågor.

·         kunna redogöra för de svårigheter som olika begränsningar i kognitiva förmågor kan medföra. 

Färdighet och förmåga:
För godkänd kurs skall studenten

·         kunna identifiera och analysera de svårigheter en person med nedsatt kognitiv förmåga möter i sitt dagliga liv och redovisa relevanta åtgärder i form av kognitiv assistans.

·         kunna tillämpa principerna för kognitiv design i mötet med personer i behov av tankestöd i vardagen, genom att presentera ett detaljerat lösningsförslag. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För godkänd kurs skall studenten

·         kunna reflektera över och värdera lösningsförslag där den enskilde individens önskemål respekteras och personen därmed får mer makt och kontroll över sitt eget liv. 


Innehåll:

Kursen är helt nätbaserad. Varje kursmoment avslutas med en individuell inlämningsuppgift. Kursen innehåller följande kursavsnitt:

1. "Variationer i utvecklingen av kognitiva förmågor":
- Exemplen i delkursen utgår från personer med utvecklingsstörning, men har också relevans för andra kognitiva funktionsnedsättningar.

2. "Teorier om kognitiv design":
- De studerande ska utifrån teorier om kognitiv design lära sig att utforma tankestöd åt personer med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

3. "Tillämpat projekt om att utforma tankestöd i vardagen":
- Detaljerade lösningsförslag ska redovisas i bild och text i rapportform.

Litteratur: 

Obligatorisk litteratur:

Dahlöf, A-M: Växtbok för annorlunda människor. Uppsala Publishing House 1999. ISBN: 70051860

Gärdenfors, P: Tankens vindlar: Om språk, minne och berättande. Nya Doxa 2005.
ISBN: 978-91-578-0460-0

Mandre, E, 2007: Att skapa verkligheter: Pedagogik för det omöjliga. Kan bara beställas från eve.mandre@certec.lth.se

Svensk, A: Design av kognitiv assistans. Licentiatuppsats, Certec, LTH 1:2001.www.certec.lth.se/dok/designavkognitiv

Svensk, A: Vad är det som sitter i väggarna? Skrift. Arne Svensk personalsida

Nätföreläsningar, korta utdrag ur böcker, samt länkar till webbsidor och elektroniska resurser.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Bitte Rydeman
Fil dr
bitte.rydeman@certec.lth.se
070 644 24 04

Lena Leveen
Institutionsadministratör
Lena.Leveen@certec.lth.se
046 222 46 95