lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

SID - Sinnlighet, interaktion och delaktighet

SID-projektet pågick mellan 2010 och 2013

Sinnlighet, interaktion och delaktighet

NYHET 130618 - Sammanställning över SID klar

Projektet har nu varit igång i totalt tre år. Vi har därför gjort en sammanställning över några av våra viktigaste intryck, tankar och erfarenheter.

Länk till broschyr på svenska

Länk Broschyr på danska 

 

SID är ett nytt projekt på Certec som vi har sökt tillsammans med Furuboda KompetensCenter och FUB i Lund med omnejd. SID-projektet startade den 1:a juli 2010 och handlar om Snoezelen. Snoezelen är en metodik som bygger på användning av upplevelserum. Rummen är utformade för att väcka barns intresse och ge dem möjlighet att upptäcka, utforska och uppleva i sin egen takt. Snoezelenrummen inbjuder till nyfikenhet, lust att prova och göra och att kommunicera men de ger även möjlighet till lugn och avkoppling. Här erbjuds upplevelser för sinnena i en stimulerande och attraktiv miljö. Rummen kan varieras och anpassas efter varje barns individuella behov för ett tryggt och kravlöst användande.

Möjlighet till egen aktivitet är viktigt för utveckling av bland annat perception och motorik och för människors upplevelser och tolkningar av världen. Snoezelens ambitioner och stora kunskap om att skapa växtrum som överskrider funktionshinder kan få nytt liv om deltagarna upplever att tingen reagerar på det de gör, känner igen och svarar dem. När tingen och rummen blir interaktiva och kan märka deltagarna kan de också på nya sätt understödja deras utveckli

SYFTE

Vi vill med projektet SID ‐ Sinnlighet, Interaktion och Delaktighet vidareutveckla Snoezelenkonceptet, i syfte att skapa nya förutsättningar för barn med utvecklingsstörning att kunna utnyttja dagens interaktiva möjligheter. I de upplevelserum SID syftar till att utveckla finns det nya möjligheter för sinnlighet, interaktion och delaktighet, både som sinnesstimulering och avkoppling och också som tillfällen till aktivitet i gemenskap och social samvaro med människor och ting.

Projektet sker i nära samverkan med tre Snoezelenverksamheter i Malmö, Lund och Gentofte (se länkar nedan). Cirka 25 barn i grundskoleålder deltar i projektet. Stor vikt läggs vid att utforma design- och utvecklingsprocesserna så att barnen kan vara med och påverka resultaten av dem.

MÅL

Målen för SID-projektet är att:

  • Att vidareutveckla och komplettera dagens Snoezelenmetodik.
  • Att designa och utveckla interaktiva Snoezelentillämpningar i samverkan med tre Snoezelenverksamheter.
  • Att sprida kunskap om interaktiv Snoezelen vid seminarier, föreläsningar, mässor och på internet.
  • Att skapa förutsättningar för produktifiering av interaktiv Snoezelen.

MÅLGRUPP

Primärt barn med utvecklingsstörning i åldern 6‐16 år, deras närstående samt de som arbetar professionellt inom Snoezelenverksamheter. Snoezelen i sig har betydligt bredare målgrupper och sannolikheten för över‐ och vidarespridningseffekter till dessa är stor.

FOKUS

Projektet är utformat för att skapa nya möjligheter för de berörda barnen, deras närstående och de professionella att själva kunna vara med och påverka design och utveckling av innehållet i projektet. För att uppnå detta måste gängse designmetoder utmanas. Genom att bygga primitiva prototyper som materialiserar och visualiserar frågor och argument kan nya former för delaktighet formas. SID-projektets designprocess har tre huvudfokus:

Att märka sin egen kropp som en del av interaktionen

Rörelse och förändring är en förutsättning för sinnliga upplevelser. Detta involverargrovmotorik, taktilt tryck, vibration, balans, värme etc. och bygger på primär sinnesintegration, en av Snoezelens grundpelare.

Mer än en knapp

Den interaktion som finns i hjälpmedel idag bygger nästan uteslutande på till/från‐funktioner. I interaktiva Snoezelen‐sammanhang kommer interaktion som bygger på kontinuerlig återkoppling att tillämpas. Detta för att hela tiden så tydligt som möjligt ge återkoppling på förändringar somnär något rör sig, blir varmare, blir ljusare, trycker hårdare, låter högre etc. Återkopplingen bygger på starkare sinnlighet och sker alltså inte som antingen av eller till, utan kontinuerligt och gradvis. Detta ger en mycket tydligare materiell, taktil och mer kroppslig respons.

Samvaro och väsen

Nya interaktiva möjligheter öppnar upp för nya möjligheter för interaktion och samvaro genom, omkring, med och i tingen. Det interaktiva Snoezelen bygger på aktiva människor och interaktiva ting som har ett ”väsen”, känner igen och förändrar sig över tid. Som en del häri kan tingen gradvis anpassa sig efter människorna.

SÖKANDE

SAMARBETSPARTNERS

KONTAKT

Är du intresserad av att få veta mer? Kontakta gärna:

Per-Olof Hedvall, projektledare.

Henrik Svarrer Larsen, doktorand.

VILL DU VETA MER?

Du kan också följa projektet på http://sid.desiign.org.

In English

Projektet har stöd av Allmänna Arvfonden.

Sidansvarig: