lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Den personliga assistansens välfärdsvinster

Områdesöversikt

Enligt flertalet utländska och svenska studier och utvärderingar bidrar insatsen personlig assistans till ökat självbestämmande och delaktighet för personer med omfattande funktionsnedsättningar i såväl vardagliga sammanhang som i samhället i stort (Egard 2011).

Allt sedan insatsen infördes har emellertid målgruppen för personlig assistans varit föremål för diskussion och det har skett flera förändringar i den lagstiftning som reglerar insatsen samt även i tillämpning och tolkning av lagstiftningen (Larsson 2008). På senare år har det skett neddragningar inom assistansersättningen (Försäkringskassan 2017) och kostnaderna för personlig assistans varit i fokus och föremål för flera statliga utredningar under det senare decenniet (SOU 2008:77; SOU 2012:6; Dir. 2016:40). I mars 2017 tillsattes vidare en utredning inriktad hur framväxten av assistansmarknaden hör samman med vinstutveckling såväl som timutvecklingen inom assistansersättningen (Regeringskansliet 2017). Det är ingen överdrift att påstå att personlig assistans, förutom ökade möjligheter till självbestämmande och delaktighet, även har kommit att förknippas med skenande kostnadsutveckling och stora vinster för privata assistansanordnare.

I föreliggande studie fokuseras vare sig statens kostnader eller företagens vinster. Studiens fokus är i stället den personliga assistansens ”välfärdsvinster” och hur privata anordnare kan organisera sitt arbete och utforma sin verksamhet så den personliga assistansen bidrar till välfärd, självbestämmande, delaktighet och förbättrade levnadsförhållanden för dem som behöver stödet. I studien sätts den personliga assistansen in i ett funktionshinderpolitiskt sammanhang, en politik där målet är att uppnå en samhällsgemenskap med mångfald som grund, jämlikhet i levnadsvillkor mellan könen och full delaktighet i samhällslivet för människor med funktionsnedsättning i alla åldrar (Prop 2016/17:188).

Betydelse för forskningsområdet

Studien avgränsas till att belysa personlig assistans utifrån företrädesvis användarnas och assistansanordnarens perspektiv. Detta innebär att studien bidrar med kunskap om betydelse av den personliga assistansens organisering och utformning som kan användas för att användas för att utveckla assistansanordnarens arbetssätt, dokumentation, organisation och verksamhetsmål så att de främjar självbestämmande och delaktighet för användarna av personlig assistans. I detta avseende skiljer sig studien från merparten av den tidigare forskningen om personlig assistans som i första hand varit inriktad användares upplevelser och erfarenheter av personlig assistans, relationen mellan användare och personliga assistenter, de personliga assistenternas yrkesroll samt socialpolitiska aspekter av personlig assistans (Egard 2011, Erlandsson 2014).

Sidansvarig:

Projekt i samarbete med Malmö universitet och Furuboda Assistans, med start 2018

Kontakt

Per-Olof Hedvall
Docent, Certec
046 222 40 94