lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kognitivt stöd i vardagen och dess betydelse för delaktighet och självbestämmande

Kursuppsatser underlag för forskning om kognitivt stöd

I distanskursen Att utforma tankestöd i vardagen samlas studenter från hela Sverige som är intresserade av att lära sig kombinera teori och praktik kring kognitivt stöd. Det har de gjort sedan 2009, sedan 2012 under ledning av universitetslektor Bitte Rydeman. Studenterna, som många gånger är yrkesarbetande inom vård, skola eller omsorg, har regelbundet lämnat in kursuppsatser där de bland annat beskrivit hur de arbeta med kognitivt stöd i praktiken. I uppsatserna har de analyserat hur det har fungerat för personer med kognitiva funktionsnedsättningar att prova nya former för kognitivt stöd och vilka stödjande eller hindrande faktorer de har sett för detta.

Den samlade kunskap som kommit till uttryck genom uppsatserna i kursen vill Bitte Rydeman nu studera i projektet Kognitivt stöd i vardagen och dess betydelse för delaktighet och självbestämmande. Genom att genomföra en innehållsanalys av de uppsatser som lämnats in mellan 2012 och 2015, vill Bitte, tillsammans med andra forskare på Certec, söka svar på följande frågor:

  1. Vilka faktorer är viktiga för ett fungerande kognitivt stöd?
  2. På vilka sätt kan kognitivt stöd bidra till delaktighet och självbestämmande?

Forskarna förväntar sig att få en ökad förståelse för hur kognitivt stöd används runt om i Sverige, sett genom ögonen på föräldrar och personal som lever och verkar nära barn, ungdomar och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Genom innehållsanalysen förväntar de sig att få syn på faktorer och mönster när det gäller hur kognitivt stöd utformas och används och hur det förhåller sig till delaktighet och självbestämmande. Likaså vilka faktorer som förekommer tvärs över diagnoser, ålder och verksamheter.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar behöver människor och teknik som hjälper dem att fungera väl i skolan, på arbetet, i hemmet och på fritiden. Barn och ungdomar behöver också stöd för att Iära och utvecklas till självständiga och delaktiga vuxna. Bitte och de andra forskarna hoppas att den här studien ska bidra med nya pusselbitar som hjälper oss att förstå hur det kan gå till.

Till de studenter som deltagit i kursen Att utforma tankestöd i vardagen mellan 2012 och 2015:

De kursuppsatser ni skrev under momenten Kunskap i världen, Vad vill huvudpersonen? och Slutuppgift har avidentifierats och samlats för att kunna utgöra underlag för forskning. Det innebär att era namn tagits bort från uppsatserna, så att de inte kommer att kunna knytas till någon person eller plats, varken till er eller de personer ni skrivit om. Varje uppsats har getts en kod och kodnyckeln förvaras i ett låst skåp, åtskilt från uppsatserna, så att ingen ska kunna knyta en enskild uppsats till ett namn. De samlade uppsatserna förvaras i ett annat låst skåp.

Inga delar av uppsatserna kommer att spridas till följd av den forskning som kommer att genomföras, utan det som kommer att studeras är i första hand mönster och trender. Det är till exempel intressant att få veta om samma typ av lösning visat sig fungera för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Eller hur ofta självbestämmande varit ett mål vid de insatser ni har beskrivit i uppsatserna.

Resultatet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och på forskningskonferenser. Det kommer också att beskrivas här på Certecs hemsida.

Sidansvarig: