lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MoviText

MoviText - en metod för att träna och läsa med excentrisk fixation när gula fläcken inte fungerar

Krister Inde och Jörgen Gustafsson, Certec, Lunds Tekniska Högskola, Lund

En förlorad förmåga att se rakt fram drabbar många olika mänskliga förmågor, däribland förmågan att känna igen människor på avstånd men också läsförmågan och läshastigheten blir nedsatt. Trots den centrala funktion som läsandet fyller för en människas livskvalitet, finns det idag endast några få väsensskilda metoder med vilka man kan studera optiken vid läsning samt att träna upp läsförmågan.

Den första metoden är den högteknologiska SLO-tekniken (SLO står för Scanning Laser Ophthalmoscope), där man kan se in i ögat och hålla kontroll över hur och var en text når näthinnan. Man kan också se hur excentrisk fixation bör göras för att texten skall placeras i ett så bra område som möjligt på näthinnan. Den andra är den helt icketeknologiska träningen av excentrisk fixation, i vilken en synskadad människa får hjälp att lära sig var han skall titta i förhållande till en text för att på bästa och snabbaste sätt kunna läsa.


Vi vill här presentera en originalidé till en tredje metod: en möjlig mellanteknologisk vardagsmetod för träning av excentrisk fixation. Den är baserad på att man utnyttjar en funktion och metod som vi har kallat "MoviText". MoviText är en mjukvara för en vanlig standarddator med ett Microsoft Word-program, som används tillsammans med en väl utprovad excentrisk korrektion för perifert seende så att därigenom förstoringen kan hållas nere. Ett forskningsprojekt är under uppbyggnad för att studera hur läshastigheten kan förbättras med hjälp av MoviText för synsvaga patienter.

 

De synsvaga patienterna som ska tränas med MoviText kommer dessförinnan att ha blivit delaktiga av de forskningsmetoder som Certec utvecklat för att mäta ögonoptik perifert och de har också fått optik anpassad för bästa fixationsriktning (www.certec.lth.se/lve). Resultaten som kunnat mätas hittills vad gäller förbättringen av den perifera synen är synnerligen lovande. De presenterades senast på Vision 2002 och finns på: www.certec.lth.se/widesight

 

Ingen mätning har emellertid än så länge gjorts av möjlig förbättring av läshastighet genom excentrisk korrektion. MoviText kommer således att både kunna fungera som en utvärdering av den perifera optikens påverkan på läsförmågan och som en träningsmetod.
Fördelarna med att öva excentrisk fixation på en dator är flerfaldiga: det går att

individuellt anpassa textens storlek
individuellt anpassa textens kontrast
individuellt anpassa den rörliga textens hastighet över skärmen.

Preliminära undersökningar visar att en synskadad patient också med ett obeväpnat öga lättare kan urskilja en rörlig text än en stillastående. Detta tillsammans med de förmånliga förutsättningarna att den optiska korrektionen kan minska behovet av förstoring samt att storleken och kontrasten lätt kan ställas in individuellt, gör det inte bara troligt att startvärdena för läsförmågan kommer att vara bättre med MoviText än vid vanlig synträning med excentrisk fixation.

Därtill är det sannolikt att synträningen för en förbättrad läshastighet kommer att gå fortare och vara mindre tröttande för patienten.
Den person som börjat träna med MoviText kan givetvis också fortsatt använda MoviText för sitt läsande på datorskärm. Därtill hyser vi goda förhoppningar om att patienten skall kunna ta med sig åtminstone delar av den upptränade synen vid datorn över till läsning av tryckt text med hjälp av förstorande optiska hjälpmedel. 

Arbetet med MoviText finns publicerat i tidskriften Technology and Disability: Gustafsson, J., Inde, K. (2004) The MoviText method: Efficient pre-optical reading training in persons with central visual field loss

Sidansvarig:

Dessa sidor om low vision enabling kommer från Certecs arkiv och är skrivna av Krister Inde och Jörgen Gustafsson

Sidorna har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (det mesta före 2005). 

Man på tåg som tittar på ett papper på mycket nära håll

Krister Inde visar att man kan läsa med rörlig text även på en tågresa.

Skärmavbild av ett textdokument med åtta fixationspunkter utspridda

Datorskärmen med de åtta fixationspunkterna och ZoomTexts Docreader funktion.