lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lite enkel kunskap om barn med autism

Pojke med Down's syndrom

Människan har en medfödd förmåga att läsa av andra människors ansiktsuttryck och förstår intuitivt de känslor och inre tillstånd som mimiken förmedlar. Människan är programmerad till att orientera sig mot andra människors blick.

 

Autistisk pojke

Barn med autism ser ofta i ansiktets periferi och förstår inte att ansiktet säger något om andra människors inre tillstånd. De måste lära sig känslouttryck som andra barn spontant imiterar.

 

 Rörelseträning

Barn med autism anpassar inte sina kroppsrörelser eller sin rytm efter andra människors och måste få hjälp att röra sig tillsammans med andra. Gemensam rörelse ger känsla för den egna kroppen och för andras rytm. Det är också en ordlös kommunikation.

 

Stående pojke

En del barn har mycket svag kroppskänsla och kan inte tolka sina inre kroppssignaler. De blir lätt stereotypa i rörelser, undviker kontakt och är rädda för ovana rörelser. Dessa barn kan behöva taktil stimulering och kroppsövningar tillsammans med en vuxen.

 

 Pojke får hjälp att ta på sig sko

Barn med autism imiterar ofta inte spontant. De måste läras imitation eftersom grunden för inlärning är att man kan imitera.

 

 Pojke vilar på madrass           Ensam pojke

Barn med autism kan inte själva hitta på sysselsättningar utan faller in i stereotypa mönster eller blir passiva utan sysselsättning. De gör det de kan. Om de inte kan mycket, gör de inte heller mycket på egen hand.. Det är de vuxna som måste planera aktiviteter som är på barnens utvecklingsnivå.

 

 Pojke sitter

Barn med autism förstår ofta inte meningen med leksaker eller andra saker som är självklarheter i andra barns vardagsliv . De måste få lära sig hur saker används. I inlärningssituationer måste de ha en vuxen som lär in ett moment i taget. Ibland måste man hålla i barnets hand för att visa det hur man gör. Det räcker inte med att visa en eller två gånger. Man måste göra det många gånger.

 

 Musikstund

För barn som har svårt med att fungera i grupp är det viktigt att man tränar gruppsamvaro. Det ska finnas en tydlig och klar aktivitet att samlas kring, så att barnen vet precis vad som ska göras och i vilken ordning. Musik och morgonsamlingar är bra för gruppträning.

 

 Pojkar hoppar studsmatta

När rutinen är inlärd kan man försöka få barnen att ta kontakt med varandra.

 

Flicka visar på pictogramtavla

Barnen ska ha ett synligt schema så att de vet vad de ska göra under dagen.
Pictogrambilder är bra för barn som förstår symboler. Symbolerna måste läras in, deras betydelse är inte lika självklar som fotografiers. De barn som inte förstår symboler behöver fotografier.

 

Pojke får hjälp att hoppa studsboll

Varje verksamhet ska ha en målsättning som är individuell för varje barn.
Man ska veta vad man vill träna med varje moment och vad man vill uppnå med träningen.
Genom att dokumentera träningen och utvärdera med jämna mellanrum vet man om det varit rätt nivå på träningen och om man uppnått de resultat som avsetts.

Sidansvarig:

Dessa sidor om autism kommer från Certecs arkiv och är skrivna av Eve Mandre.

Sidorna har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (det mesta före 2004).  

Mer forskning om autism och pedagogik finner du i Eve Mandres licenciatuppsats

"Från observation till specialpedagogisk design. Pedagogikens möte med psykiatrin" från 1999,

samt doktorsavhandlingen "Vårdmiljö eller lärandemiljö? - Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin." från 2002