lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Expertsystem på CERTEC

Arbetet med expertsystem/kunskapsbaserade system på Certec beskrivs i följande rapporter:

I alla våra expertsystemsprojekt har det visat sig vilket kraftfullt tankeverktyg denna sorts datorprogram kan vara.

Ur rapporten MatteExperten:

"Våra erfarenheter från detta arbete kan kort sammanfattas i följande två nyckeltermer:

  • begränsningar
  • artikulation

Begränsningar kan vara innehållsliga eller strukturella. En innehållslig begränsning är alltid nödvändig vid kontruktion av expertsystem. Och egentligen vid den mesta verksamhet vi människor ägnar oss åt. Väl valda innehållsliga begränsningar utgör ett stöd inte bara vid problemlösning utan även vid exempelvis kreativa/skapande verksamheter (Gedenryd, 1998). För att vi skall kunna hantera problem måste vi helt enkelt för det mesta begränsa oss. Externa begränsningar kan i detta sammanhang vara ett extra plus, eftersom vi då slipper lägga kraft på att hålla reda på dessa och istället får hjälp att fokusera på det viktiga i det aktuella sammanhanget.

En strukturell begränsning innebär att den struktur som tillåts inte kan vara godtycklig. För ett regelbaserat expertsystem är strukturen i själva verket oerhört rigid - det rör sig om ett beslutsträd med binära val (exempelvis ja/nej eller sant/falskt).
Poängen med en kraftig strukturell begränsning i en kunskapsstruktur kan från början vara att göra det möjligt att lägga in denna i en dator. Men det har visat sig att en sådan begränsning även kan utgöra ett kraftfullt verktyg för reflektion. Genom att den kunskap som finns inom problemområdet vanligtvis inte är strukturerad på den önskade formen kräver anpassningen till den önskade strukturen en mycket detaljerad reflektion över kunskapsmaterialet innan detta går att organisera/strukturera på den föreskrivna formen. På detta sätt tvingar man därmed fram en reflektion över såväl kunskapens detaljer som kunskapens struktur. Effekten av den strukturella begränsningen blir likande den som överraskningen har hos exempelvis (Schön 1987). Överraskningen bottnar i en diskrepans mellan förväntat och verkligt utfall vilket framtvingar reflektion. I vårt fall handlar det istället om att en diskrepans i kunskapsorganisation får liknande effekt.

En lite paradoxal konsekvens av detta är att ju längre den ursprungliga kunskapsstrukturen befinner sig från den föreskrivna, ju mer måste kunskapen bearbetas och ju större blir de positiva effekterna. Givetvis under förutsättning att det överhuvudtaget är möjligt att organisera kunskapen enligt den föreskrivna strukturen.

En teknisk lösning eller mer specifikt i vårt fall ett expertsystem innebär också en artikulation (visualisering) av den bakomliggande kunskapsstrukturen. Detta ger möjlighet till reflektion men också till utforskande (Polanyi, 1958).
Detta utforskande kan ske på två olika sätt. Det ena är att expertsystemet kan synliggöra ännu outforskade "vita fläckar" vilka då givetvis måste utforskas. Det andra är att ett expertsystem kan göra det möjligt att utforska de konkreta resultaten av en viss kunskapsstruktur. Det finns givetvis en länk mellan dessa två. I utforskandet av okänt kunskapsterritorium kan det hända att det blir nödvändigt att testa vilka resultat olika sätt att utforma kunskapsstrukturen ger. Och det naturliga sättet att göra detta är via expertsystemet.

Artikulationen möjliggör också en konstruktiv samverkan mellan exempelvis de olika personer som deltar i utvecklingsarbetet. En sådan samverkan kan ske både synkront och asynkront - deltagarna kan arbeta samtidigt (synkront) med samma problem, eller de kan arbeta lite när det passar var och en (asynkront) med problemet.

Ovan beskrivna nyckeltermer är ofta aktuella i teknikutveckling mer generellt och är givetvis inte specifikt knutna till expertsystemen. Det är bara det att effekterna vanligtvis blir tydligare vid expertsystemsutveckling."

Sidansvarig:

Denna sida om expertsystem kommer från Certecs arkiv och är skriven av Charlotte Magnusson. 

Innehållet har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (Det mesta före år 2000).