lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

BONUS

Platsbaserade spel för lek och träning

Interaktiva mobila platsbaserade spel i mobiltelefon är…

ett nytt sätt att öka fysisk aktivitet, tillgänglighet och delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Det saknas forskning om och hur dessa spel kan motivera till regelbunden fysisk aktivitet i utomhusmiljö och dess effekter avseende hälsa och välmående.

Avsikten med forskningsprojektet är…

att tillsammans med personer som själva har funktionsnedsättning och personal inom Region Skåne utforska potentialerna i platsbaserade spel. Särskilt fokus kommer att ligga på mobila spel som motivation till fysisk aktivitet samt viktiga faktorer för sådana spelkoncept.

Övergripande frågeställning är...

Hur kan platsbaserad mobil teknik utformas för att motivera till lek och lustfylld regelbunden fysisk aktivitet?

Målgruppen är..

barn, ungdomar och vuxna med nedsatt syn eller nedsatt rörelseförmåga.

med behov och intresse för att röra sig, utveckla, använda och utvärdera mobila spel.

Detta är vad vi gör...

Vi börjar med en inventering av befintliga spelkoncept med avseende på deras användbarhet för projektets målgrupp. Detta kommer att resultera i ett antal spelkoncept som kommer att ligga till grund för utveckling av prototyper som sedan kan testas i olika fallstudier. Forskningen utgår från ”co-design” dvs. alla deltar på olika sätt i en designprocess som resulterar i spelkoncept och olika spelprototyper. Planerade aktiviteter är intervjuer, workshoppar av olika slag samt praktisk test av spelprototyper. Personer från målgruppen, designers, utvecklare och habiliteringspersonal deltar.

Studien förväntas resultera i…

ny kunskap kring vilken typ av speldesign och innehåll som fungerar och är motiverande för personerna som deltar. Målet är att personer med funktionsnedsättning skall få tillgång till fler roliga och motiverande fysiska aktiviteter utomhus.

Kontakt...

För mer information, ta kontakt med Delphine Szymczak (epost : delphine.szymczak@certec.lth.se).

Studien involverar också : Eva Nordmark och från Certec : Charlotte Magnusson och Per-Olof Hedvall.

Finansierad av : Forskningsplattformen i handikappvetenskap inriktning habilitering och hjälpmedel (harec)

 

In English

Sidansvarig: